: ! ڪ ڪ ><24-06-2012, 11:32 AM
:)[ ] !
ڪ [ ]

ڑڪ !
( ڪ ) !


ڪ [ ]!
( )
[ ]
.,!
.................................. ڪ !
ۍ ..ڪ ڪ!


....{ ѡ ڪ ..!
..!! ڪ..!
!
ڶ .. ۍ .. ..!
ڪ .!
.........................
................
......


!
ڪ ڪ
: ..
ۍ ڪ
ۍ ڪ
,.,
ڪ ڪ ڪ
ۍ ڪ ! :(


!
ڶ !
ۍ ,
ڶ ..
ڪ ,

" " {
.. "ڪ"


ڪ ڶ ڪ !
ۍ ........ : )
....... ,,
!
!
.... !


ڪ !
ڪ..
ڪ !
ڪ ڪ ..
ڶڪ !
ڪ


[ ] ڪ ...
ڪ .. { !
ڪ ڪ ..
...


{ ڪ .. !
ڪ
..
ڪ .. !
ڪ
ڪ ..!

ڪ !


"ڵ"ڍړ ڹ ۉړ
ۉٲٲ ۉڵڍ ڵ ڹ ڵ
ڵڍ ڹ ڪړ
ڵۉ ڵڪڹ ڹ ڹړ ۉ
ڹۉ ٳٳړ ړ ۉ ڹ
ٳٳڵ ړ ڍ ړڪ
"ڪ "


ڪ : ڪ ڪ ڪ ڪ .
ڪ : ڪ ڪ ڪ .
ڪ : ڪ ڪ .[ ڪڪ ]
ڪ ڪ ڪ ڪ ڪڪ .


ڪ ۍ ڪ
ۍ ! [ۍ] !
[ڪ ] !


[ ]
ڪ ڶ

ڪ ڪ


ڪ ڶ ,, ڶ ڪ .. ڶ ..ڪ ..
ۍ ڪ
.................... ڪ ..
....................... . ڪ ..
........................... ڪ ..


ڶ !
, ڪ !
ڶ , ڪ !ڪ ..

ۍ ..!

ڪ [ ]..!
ڪ
ڪ ..!.. ..
..
[ ]
ڶ ڪ ڶ

24-06-2012, 02:18 PM
.. ..

24-06-2012, 03:21 PM24-06-2012, 03:47 PM24-06-2012, 06:16 PM
!
ڶ !
ۍ ,
ڶ ..
ڪ ,

" " {
.. "ڪ"\

\

:)

24-06-2012, 10:00 PM

25-06-2012, 07:10 AM25-06-2012, 02:43 PM


25-06-2012, 02:44 PM
!
ڶ !
ۍ ,
ڶ ..
ڪ ,

" " {
.. "ڪ"\

\

:)25-06-2012, 02:46 PM25-06-2012, 02:48 PM

27-06-2012, 04:00 AM
ڪ !
ڪ..
ڪ !
ڪ ڪ ..
ڶڪ !
ڪ


29-06-2012, 04:46 AM