-- یخلی الیوم قلبی صبح مشتاقی --- لذکره یوم حبینه وتسامرنه 0000 یا ما زرعنا ورد الاشواقی ----- لجل حبنا یاما تعذبنه --- ویت ایام ظلمه واخذت الباقی --- غشت حبنا وکل یوم التعاشرنه --- الف یا ریت ما مر یوم الفراقی --- انت ابلد وانا ابلد اصبحنه ----- الرسایل بقت طرق لتلاقی --- ابرساله کیف یروا کل ورد حبنه ----- وهن عشنا السنین ابحب لعماقی ---- تضن لقلوب تشفه من جرح مرنه