وطنی ام وشوقی --- اوسادتی تربه وطن ==== ما حله شئ لریقی --- ان رضا حد له المحن وطنی شمعه طریقی ----- اوسادتی جفنه ترابه ----- وطنی انت الرفیقی --- وانت امی وکل قرابه ==== افدی لک نفسی والقی ---- خیر شرا للغرابه ----- وین ایبن بیت ثانی ---- والوطن ماله ثمن ----- امای لا تبکی علی الی ---- ابروحه حامی للوطن ---- امای رفعی الراس بیه ------ وقولی لبنی ابهل زمن ==== مثل عنتر حامی لهله ------ ما رضی انواع الفتن ----- انلی واضنای لعرفه ----- من خدع ابکل الفتن ----- سمره والشقره تاشر ----- من خدع وراد الکفن ----- لاهو مغرور ضنایه ---- فکر وشاف الزمن ----- للی حطی ما یقدر ----- ولا قدر للی للعفن ---- امای قایل لی ضنای ---- کلمه رفعه ولا یجن ---- شیخی امرنی ولعینه ---- اشلع اعیون وغن ----- لا تقول افلان وامر ---- کلنا افلان هن ----- الجزع اجزع واهرب ----- من سمع جندک لفن ----- حتی الی کان ایزامط ----- زمطه اصبح بس عفن ---- ودمتم جنود وعین الوطن ترعاکم ....(رزاق)