تدری اشجابنی وشلی بیک ذکرنی ---- حب الطفوله الذی ما یوم انسیته === وتسئل ترید السبب ابعذا تحیرنی ---- ماتم الک بالقلب بانی و باریته === وان کان ضنک عسل عایش بس مرنی ---- تعرف عن حالتی وهجرک لی اسقیته ---- یوم الذی عفتکم الدهر حاربنی ---- وقطنی ابسجن وحدتی وبحبک تحدیته === حتی نسیت البشر حولی وعارفنی ----- وانت اصبحت سلوتی ودکراک جاریته === ان کان بحسابکم عشرین مر رنی --- بحساب حبک الی لحظه واغفیته === حتی وصلت بابکم والفرحه قمرتنی ---- وشفتک وابدنیتی شلتک و هبیتک === وطافت وطاف الوکت والدمعه نبهتنی --- مدریت افرح الک لوابکی مایته === ذاک الوکت اعرفت اسنین مرتنی ---- لن صورتک ما حکت شیبی وحد بیته === یل تسئل اشجابنی البابک وشو جرنی ---- مد ایدک اعله القلب تعرف بودیته ...... الک انت مع ملصقات البرائه خاص....ودمتم (رزاق)