لیش حبی ایموت بمرور السنین ---- واکتم الکلمات ساعات الوداع === تدری ! ماحبیت غیرک یاحنین --- بس رضعت الحب اویاک وشباع === واصبحت عاشق واتفاخر لحین --- قالو ایامک وصل حده وضاع === واصبح اقلیبی ینادیک ابانین ---- ما در الرجعه عشرینن تباع .... واصبح اباحلام امسه یستعین --- حتی ینسه الیوم ویتعده سراع === لن صده الایام یجوبنی یزین --- انت اخطائک کثیره ولا تذاع === واعرف ان حبک انهته السنین --- لا تزعبل شی استقر بعد الهداد ... لک انت یلی ما تنسی ..و(رزاق)