یبوی الیوم کل الاولاد ما رسبت وانا راسب واضن یابوی من قلمی الحیرنی کلما صلحت بیه انکسر ثانی وتم فکری بهی ایعانی قلت فرت قلم اوله من التعذیب والوانی قلم ارصاص یبویه موابقالی کل لطفال ف المخبا تجد اثنین اثلاثه بهی امخبی وانا واحد ونص مکسور یبا لقلام بالالون کثیره ولا سعر بیها یبا دفتر الی اممزق من عصری وضغطی فوق کل قلمی انا اضغط اهو یکسر انا انعم اهو ما یکتب الواقع یبویه هذای الحاله اتعبت منها یبویه کلمتی صارت ما توصل ازمنها یبویه الیوم ابی اکتب کتا باتی وابی انشد حکا یاتی وابی اغزل شوالاتی ابقلم مکسور ما یمکن فعل هل الشی حکایاتی یبویه اسم الواقع علی واقع صبح یتحرش البطران بخواتی وانا اخوطی لجل محتار بین القلم ما یکتب وبین الواقع الاتی یبوی انت معلم دومک الهل عیله شفت عیله من اعیال لو عیله من ایهال ترا الجهال ما ترضه اتعرف انی کلامی بالقلم احکیه وهو فکر ثم فکر وثم افتی وثم ابصر ولا ابصر من هل شر ان یشبش جهالاتی وان یهدی خطا واتی وان ما یدری هم مرت کل ما کان الحلم باتی یبویه ارجوک اشری لی قلم ارصاص صنناتی ابی یسکت عضب لقلام واجواتی ابی ارفع خطا باتی واذا العلیه ما تتلحم انا الحمخطا واتی واقولن یا یبا للکل هذا بیتی مبی احد یفتی لی لو یزقر عیالاتی انا اعرف بما یجری والیجری خطا واتی انا یایبا محتاج قلم ارصاص یکع الی ابجهالاتی یبا وفیت ورفت الراس صل واتی یبا سولف الامی الما تعرف ع رب تاتی ان انا ع رب اتی ودمتم ....(رزاق)