رجل شارع حب یمر رمسه قدیمه --- رجل شارع ما عرف معنی الهضیمه --- رجل شارع اسخرت بیه اللیالی کل یتیمه --- عشقه ما یوصف بانی لوله انی هم حریمه --- یوم وبشارع وحدته سمع بطران سامع --- لنه قال هذا عریان وعلی امفصخ لحیمه --- وقام قال وقال وقام حد ما جن اللیل قیمه --- وسودت بیهی المسفره لیله الی بدر هیمه --- کل نهار اللیله کانت وصبحت قیمه علی قیمه --- تعرفون ان سخرتوا بالی حبکم من یدیمه --- الی رایح تحصدونه قلب انسان ابهدیمه --- اعرفوا من اه طفله ینکسر ظهر الحدید --- واعرفوا من ظلم واحد کون یهتز ویعید --- وافتخر ان ماکنت ورده ما کنت شوکه لاید --- وافتخر ان ما شلت حمل المظالم ابظلم عالناس ما حملا ازید --- ولو تکن حرا صقیر لوله اعبد العبید --- بین حر وصقر شاحق ما نزل نسرن یصید --== رجل شارع یعرف الظالم خمید ویعرف العادل حمید .....(رزاق)