ملوم الشایله ازمیل و لا لوم التنغنی بصوت ثنین ویردن الاسهاد یترکهن وحده بالفکر تمشی وحده اترید الافکار تمشیهه خزی منی ومنا اخزی اخافن کثرت المنوات تعمینه واذا شفتی اکثرت لدغاش اعرفی ان الدش غاطان بالمینا لو تدرین بحوالی وحولی مین لترحمتی لجل حولی ملک الموت تسمینه اذکرینی قبل لاتتم مربوطا ایدنه وتفقدینه حنانک ما حسبته یوم ینسینه یلحنینه.....رزاق