لمن لعتاب وهن اثنین لا اکثر --- لم لعتاب وانا ابقلبی کتمت الشر == یوم اصغیره من کنتی حکت نفسی --- ونطق نفسی عقلک للیبل اکبر وانتی طایری الاطهر --- لمن لعتاب اذا الدنیا تمر واللیل هم یفتر == یعنی واقفین اجدال وزمانی کل فلک یفتر --- دذکری ایام من حبنه الحنان النه خجل ینظر == ودذکری ساعت التوقیت اله رته ما تصعر --- اشب التار کل لیله واقولن یذکر امکان الذی نسحر == وقدم حافی یمر حافی اذا امصلخ علیه اخطر --- یمن ذکرک ذکر طفلا للاحنان یتنطر == واتم انظر واشوف العین مای امطر --- مولجل النبات ایشب بل نارا فی جوفی له تشطر == وکل هذا تبی لعتاب یمر حبنه موکافی نسکت ساعه نتفکر --- هل یسوی الوکت بالغیض وکل واحد یتکتر== لمن لعتاب لمن لعتاب ...(رزاق)