اتیت ابلا شعور الحب == قلت عله المحب ما ود -- ایت ومن ایی الواحد == یتریه ابرحب وب رد -- لکن یا وسف وسفه == عله ما ایت ابکذب -- لو علنی صدق ما یت == ولا رده ابوجه اسود -- تمشی یا اسود الشکل == اسد ما شفنه یتمجد -- ولا شفنه اسد ان صاد == یتنومس یکتر الکد -- انتی ولا اقولن انت == لجل وسف الک وابعد -- ان تنقاس بالسنیار وانت تکسر المسند -- یا اسود یا حمر ما ادری شکل قلبک == لکن الشکل واقع وانت رادتک اسمد -- دهز متبع دعلی الحو ما یفرق الک تنتد -- صدق انک تناک الموت وتضن انک علی المسعد -- لا حد والک محدود لا تفرح بعید الصد -- الطلب والطلب محضول لو یحصل لو ینرد == هذی کلمه لا اکثر هذی خاتمت لبجد ان الفک یساوی البا وکل جیمک ما ینحد وکل جیمک ما ینعد ...... رزاق