تبی تنزل الی د معه من الحرقه واللوعات == لکن عزتی تجبر الجوفی بالکتمات -- وذکر اسنین وتمر الخاطری احکایات == هل صدقا ان احولنا تلزم نزل دمعات -- لو نمشی معا الدنیا اشما رادت نقله ات ==---== تبی تنزل الی دمعه == لکن عزتی تکبر -- تقول المسئله صعبه == ومن الصعبات هم نعبر == من اذکر الی طبعه == اقول البحر هم یجبر == ورد الخاطری سمعه -- وادری من تمد تثبر == لا یمکن ابد فرحه == ولایمکن ابد بالمر == یبن اعبید الوسعه -- اصبحت مثل ذرات البر == یعنی مالها مبین --کیف اتکون بینه اتذز --- وکیف الکیف من یصحا == یبلس کل ابو منخر =======وعدنا نحن احباب یبو الفزعه وعدنه == والفزعه اکبرت یمنه وعدنه --- یوم انطیح کم صاحب ودعنه -- اضن واحد اذا عدتیت لیه ===== نمر ابحور عسی واندور وثم انخور نبی نحضی بحورا === واشوف ابدور وسط الدور تمنانه نزورا === افا یا نور ما نسوی نمر یمنه بجورا === الهذا انصیر کل صایر یدور الباب دورا == وانا المیثا ابکل وسعه تضیق اعلا المسیرا --- صدق من قال حضی بالصید ولا عنده شعورا == ونا یفلان ابد ما انسه الصحبه الصغیره == اشم اکتار وانت کتری بخورا == لااتفکر ولا اتضن دخل قلبی غیرک وبحضورا === یذکذنی ابکلامک لو صرت لسنیین وجهک عنی دورا -- انا یفلان داک انا وها انا وراح اتمر شعورا وراح اتمر شعورا==== الک یفلان لا غیرک ازورا ========== رزاق