خذتنی ذکریات الامس -- وانا ادری ولا تدرین == اشما حاولت ان انسا -- لقیتک فی صبی العین ==
صرتی کل ضلال المس -- لا یخفا ولاهو حین == ما یحله اسم میثا -- الالک لو تدرین
صرت کل بالرمل مندس -- یضن ان ماتراه العین = ولکن روحک البرشا -- تقلی تلتقینی وین
الهذا الامل ما خس -- ولا روحی نست لحنین == بین الناس من بالممشا -- اشوفک مو نفر الفین
الف ایدی علی البس -- والف ملبس هلا لاوین == لغزک تم مثل کلفا == وعلی صعبه الکلف یلفین
اخر کلمتی هذی == انتی عنها تدرین -- وتدرینی برض غربا --- ولا یحلا الی زینین
الهذا ارد اسئلنک == کلمه ماهی ابلونین -- هل باقی محبتنه == ابکتر قلبک شی للحین
اذا باقی درحمینی ترانی منکسر نصین == وحده حسرتی یمک والثانی فراق الزین والثانی فراق الزین = رزاق =