شوفنی واذکر حسابی= قبل لا تدمع عیونک --ما تونس فی عذابی = لا رسیلک حنونک -- ان تبی تفتح کتابی = کافی اتفتح عیونک -- ما وصل عمره الشبابی = شیبتی هذی ضنونک -- الی قصده بالاذا بی = لوله قصده یمدحونک = انا من مر الصحابی -- من اجل جمعت سنونک = لا تجاسر فی خطابی -- وانت لابد فی زبونک = لا شریفه ولا ربابی -- خوف والله لا طعونک = اعرف الخط وخطابی- قبل لا یخطا شعونک -- تدری لعویر المهابی = فرخ ادجاج وحمونک -- مالی بالعربی عرابی = لنی مارمش جفونک - - تحتک اعیونک مهابی = برنو الموزر نشونک -- یا عرابی ونت عرابی = روبت شمه ابصحونک -- واصبحت ام القطابی = ترکض التوصل فنونک -- بالختا اختم ختا بی -- ولیک اختم کل اذونک = احترم نوره و وسعابی -- من قبل تحرم عنونک