یسولفلی ابن جاری عن امه الحزنانه ---- قصدنا انطوف عن اللیل ولیلی الذی سحرانه ==== صبحت امشی ابظلام اللیل وخناجر لازمه اقفانه --- نخاف انقول ادرکنی عد رکنی ضرب زانه
شفت شر وشفت موزین وقلت موزین لی انه -- اصیح الضربت الخنجر ولا ضربت الریحانه == ما ابدل ابن فنجان ببن کاسی وهیمانه --- الکاسی هو ابن اهلی وثوب الکاسی عریانه
انا بالسبع اتشرف لو عضانی بسنانه --- ولا ثعلب یعاشرنی ودجاجه اتصیر لعشانه ==== الثعلب هو الثعلب ولو تاج اصبح ابتیجانه --- میتخاوه وغدر کله وعمره ما صبح دانه
یعرقی ابدم دسیل ادموم للمنیوح واحزانه -- یشوف الجار یتعذب والعبره ماسکه اعوانه === رزاق